Choď na obsah Choď na menu
 


Toto rozhodnutie bolo zverejnené na stránke www.raca.sk dňa 8.8.09

_________________________________________________________________________

 

 

NAŠA ZNAČKA:
 
BRATISLAVA
SÚ-2526/511/2009/PR
 
29.6.2009
 
 

R O Z H O D N U T I E

o prerušení územného konania a výzva k doplneniu žiadosti

 

         

     Navrhovateľ VI GROUP Rača, spol. s r.o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava prostredníctvom AK inžiniering, spol. s r.o., Pri mlyne 12, 831 07 Bratislava podal návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Polyfunkčný objekt Zrkadliská, ul. Kadnárova – Hečkova“ na pozemkoch p.č. 1606, 1607/3, 1509/4, 1485, k.ú. Rača.

 

     Mestská časť Bratislava – Rača, podľa zákona č.416/2001 Z.z o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 140b ods.4 stavebného zákona konanie

p r e r u š u j e.

 

Zároveň Vás vyzývame k doplneniu podania o:

-          preukázanie zabezpečenia prístupu k bytovému domu na pozemku p.č. 1605,

-          doplneniu PD o prístupovú komunikáciu z hľadiska požiarneho zabezpečenia existujúceho bytového domu Hečkova 14, 16

     Správny orgán bude v konaní pokračovať len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo.

 

O d ô v o d n e n i e

          Dňa 29.1.2009 bol predložený VI GROUP Rača, spol. s r.o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava prostredníctvom AK inžiniering, spol. s r.o., Pri mlyne 12, 831 07 Bratislava návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Polyfunkčný objekt Zrkadliská, ul. Kadnárova – Hečkova“ na pozemkoch p.č. 1606, 1607/3, 1509/4, 1485, k.ú. Rača

     Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariadil na deň 8.6.2009 ústne konanie.

     V konaní vzniesli námietky účastníci konania smerujúce k obsahu záväzných stanovísk. Stavebný úrad požiadal dotknuté orgány v súlade s § 140b ods.4 stavebného zákona o stanovisko k námietkám k obsahu záväzného stanoviska a konanie prerušil do doby obdržania stanoviska.

     Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom.

    
 
 
 

P o u č e n i e

     Podľa § 29 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať. Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú.

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc.                                                                                                                                                      starosta MČ Bratislava – Rača

 
 
 
 
 
 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli MČ Bratislava – Rača. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Zároveň je vyhláška k nahliadnutiu na internetovej stránke www.rača.sk

 
 

Vyvesené: 8.7.2009 na úradnej tabuli MČ Bratislava - Rača

 
 
 
Zvesené:
 
 
 

Doručí sa:

 1. VI GROUP Rača, spol. s r.o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava
 2. AK inžiniering, spol. s r.o., Pri mlyne 12, 831 07 Bratislava, so žiadosťou o zabezpečenie vyvesenia verejnej vyhlášky na bytové domy na pozemku p.č. 1605, 1627/2 a 1627/8
 3. verejnou vyhláškou vlastníci pozemkov a stavieb na pozemkoch p.č. 1628/2, 1629, 1627/8, 1627/7, 1627/ 6, 1627/5, 1627/4, 1627/3, 1627/2, 1627/1, 1605, 1619, 1607/3, 1509/2, 1607/20 (podľa registra „C“ katastra)
 4. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č.1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
 5. MČ Bratislava – Rača, oddelenie výstavby a cestného hospodárstva
 6. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Špitálska 14, 812 28  Bratislava3
 7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.m.SR so sídlom v Bratislave, P.O. BOX 26, Ružinovská ul.č. 8, 820 09 Bratislava 29
 8. Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 9. Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 10. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 11. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 12. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., OZ, Votrubova 1, 825 17 Bratislava