Choď na obsah Choď na menu
 


Sťahuj tu > Súbor: DOC, Veľkosť: 88.576KB, Popis: Uznesenia z rokovania Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Rača konaného dňa 7.7.2009 uznesenia č. 362 - 375

 

U z n e s e n i a

z rokovania Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Rača

konaného dňa 07. 07. 2009

uznesenie č.  362 - 375
 

Rokovanie otvoril a viedol Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc. starosta Mestskej časti

Bratislava-Rača
 

1.                  Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Rača

MZ Bratislava-Rača
schvaľuje
 

Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Rača

Voľba návrhovej komisie a overovateľov uznesení

3.      Správa o spôsobe plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača zo dňa           2. 6. 2009 

4.      Návrh na kúpu pozemkov parc. č. 4863/29, 4863/30, 4863/31, 4869/33, 4863/32, 4863/34 a 4863/35, lokalita Materská škola Pri Šajbách

5.      Odpredaj pozemku parc. č. 2107/18 a 2107/17 k.ú. Rača, lokalita Stupavská

6.      Zmena v časti uznesenia UZN 358/02/06/09/P v bode a).

7.      Urbanisticko-architektonická štúdia obytného súboru Žitná - Mestská časť Bratislava - Rača prerokovanie územnoplánovacieho podkladu pre zmenu územného plánu

8.      Požiadavka na zmenu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, posun hranice funkčnej plochy málopodlažná bytová zástavba – lokalita Popolná - Mestská časť Bratislava - Rača

Návrh VZN č. .../2009 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie           č. 3/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava – Rača zo dňa 18.11.2008

Návrh na odpredaj bytov do OV podľa Zákona č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov

Návrh na schválenie dotácií pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti   Bratislava – Rača

Návrh na schválenie dotácie pre organizácie poskytujúce sociálne služby pôsobiace na území MČ Bratislava – Rača

Informácia o prevzatom záväzku a o pripravovanej dohode o vysporiadaní práv a záväzkov Mestskej časti Bratislava – Rača

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009

Interpelácie
16. Rôzne
17. Záver                         
                                                                                                          UZN 362/07/07/09/P
 

2.         Voľba návrhovej komisie a overovateľov uznesení

MZ Bratislava – Rača
schvaľuje
 

členov návrhovej komisie : Ing. Milan Jurečka, Fedor Čerňan, Cyril Sekerka

overovateľov uznesení      : MUDr. Jana Radošinská, Eva Červenková

 
                                                                                              UZN 363/07/07/09/P 

3.         Správa o spôsobe plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača          zo dňa 2. 6. 2009

MZ Bratislava – Rača
                                                                       berie na vedomie
           

            správu o spôsobe plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača zo        dňa 2. 6. 2009

                                                                                                          UZN 364/07/07/09/P 

 
 

4.                              Návrh na kúpu pozemkov parc. č. 4863/29, 4863/30, 4863/31, 4869/33, 4863/32, 4863/34 a 4863/35, lokalita Materská škola Pri Šajbách

MZ Bratislava – Rača
                                                                      
                                                                       schvaľuje
 

            kúpu pozemkov v k.ú. Bratislava Rača parc. č. 4863/29 o výmere 1 264 m2  zastavané plochy a nádvoria pod objektom materskej školy, parc. č. 4863/30 o výmere            105 m2 ostatné plochy, parc. č. 4863/31 o výmere 261 m2ostatné plochy, 4863/33          o výmere 2649 m2 záhrady, 4863/32 o výmere 268 m2záhrady, 4863/34 o výmere                14 m2 a 4863/35 záhrady o výmere 18 m2 za cenu stanovenú likvidátorom Stavoservis          š.p. v likvidácii, za cenu 49,79 €. Celková cena pozemkov je 227 992,43 €

                                                                                                         

                                                                                                          UZN 365/07/07/09/P 

 
 

5.         Odpredaj pozemku parc. č. 2107/18 a 2107/17 k.ú. Rača, lokalita Stupavská

MZ Bratislava – Rača
                                                                      
                                                                       schvaľuje
 

            predaj pozemkov v k.ú. Bratislava Rača :

parc. č. 2107/18 o výmere 95 m2trvalý trávny porast Jiřine Zentkovej, bytom Stupavská č. 33, Bratislava, za cenu 6 800,- € v celosti

parc. č. 2107/17 o výmere 28 m2 trvalý trávny porast Mgr. Richardovi Rischerovi, bytom Družstevná 27, Svätý Jur a Ing. Lívii Havranovej, bytom Na pasekách 12, Bratislava, za cenu 2 000,- € každý v ½  

                                                                                                          UZN 366/07/07/09/P 

 
 

6.         Zmena v časti uznesenia UZN 358/02/06/09/P v bode a).

MZ Bratislava – Rača
                                                                      
            1)                                                        schvaľuje
 

            Zrušenie uznesenia č. 358/02/06/09/P

 
                                                                                                         
 
 
            2)                                                        schvaľuje
 

predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy č. OPB/2009/1.1/03 za účelom realizácie         projektu „Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, Nám. A. Hlinku“, ktorého ciele sú         v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/mesta/BSK 

zabezpečenie realizácie projektu obcou/mestom/BSK počas celej doby jeho realizácie 

financovanie projektu vo výške minimálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovený žiadateľom, t.j. vo výške 80 000,- €

 
                                                                                                           UZN 367/07/07/09/P
 
 

7.         Urbanisticko-architektonická štúdia obytného súboru Žitná - Mestská časť     Bratislava -    Rača prerokovanie územnoplánovacieho podkladu pre zmenu územného plánu

MZ Bratislava – Rača

                                                                       neschvaľuje

 

            Urbanisticko – architektonickú štúdiu obytného súboru Žitná, Mestská časť Bratislava            – Rača ako podklad pre zmenu funkcie územného plánu hlavného mesta SR            Bratislavy, rok 2007

                                                                                                          UZN 368/07/07/09/P 
 
 

8.         Požiadavka na zmenu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007,        posun hranice funkčnej plochy málopodlažná bytová zástavba – lokalita Popolná          -  Mestská časť Bratislava - Rača

MZ Bratislava – Rača
                                                                       schvaľuje
 

            požiadavku na zmenu funkčného využitia pozemkov s parc. č. 2520/1, časti parc.                   č. 2445/2; 2522/1 a 2524/2 z funkcie záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality  na málopodlažnú bytovú zástavbu /kód funkcie 102 – stabilizované územie/    v lokalite Popolná v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007

 

                                                                                                          UZN 369/07/07/09/P 

 
 

9.         Návrh VZN č. .../2009 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie           č. 3/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na     území Mestskej časti Bratislava – Rača zo dňa 18.11.2008

MZ Bratislava – Rača
 
            a)                                                        schvaľuje
 

            Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2009 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné           nariadenie č. 3/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky    služieb na území Mestskej časti Bratislava – Rača zo dňa 18. 11. 2008

 

b)                                                        odporúča

 

starostovi Mestskej časti Bratislava – Rača uložiť MÚ Bratislava – Rača zabezpečenie prípravy novelizácie VZN č. 3/2008                                               

                                                                                                          UZN 370/07/07/09/P 

 
 

10.       Návrh na odpredaj bytov do OV podľa Zákona č. 182/93 Z.z. v znení neskorších          predpisov

            Materiál bol stiahnutý z rokovania                                                
           
 

11.       Návrh na schválenie dotácií pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mestskej           časti Bratislava – Rača

            MZ Bratislava-Rača
                                                           schvaľuje
 

            navrhnuté dotácie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava –             Rača pre nasledujúcich žiadateľov : 

            1. MŠ pri ZŠ Hubeného 20    1 000,- €        
            2. MŠ Pri Šajbách 14             1 000,- €
            3. MŠ Plickova 16                 1 000,- €

                                                                                                          UZN 371/07/07/09/P             

 

12.       Návrh na schválenie dotácie pre organizácie poskytujúce sociálne služby         pôsobiace na území MČ Bratislava - Rača

            MZ Bratislava-Rača
                                                           schvaľuje
 

            poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 1/2008 zo dňa 30.6.2008 pre :

a)      Slovenský zväz invalidov ZO Rača vo výške 600,- € /18.075,- Sk

b)      Základnú organizáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO Bratislava – Krasňany vo výške 600,- € /18.075,- Sk

                        (konverzný kurz – 30.1260 Sk)

                                                                                                          UZN 372/07/07/09/P 

 
 

13.       Informácia o prevzatom záväzku a o pripravovanej dohode o vysporiadaní práv           a záväzkov Mestskej časti Bratislava – Rača

MZ Bratislava – Rača
                                                                      

            1)                                                        berie na vedomie

 

            informáciu o prevzatom záväzku a o pripravovanej dohode o vysporiadaní práv                      a záväzkov

 
 
 

            2)                                                        ukladá

 

            Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava – Rača zahrnúť záväzok do najbližšej        úpravy rozpočtu

                                                                                                          UZN 373/07/07/09/P 

 

14.       Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009

            MZ Bratislava-Rača

                                                           schvaľuje
 

            plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2009

 

                                                                                                          UZN 374/07/07/09/P 

 
15.       Interpelácie
 

            Mgr. Pilinský – požiadal o informáciu, či Mestská časť požiadala o delimitácia                                                 majetku od Magistrátu /interpeloval starostu/

                                    na ústnu interpeláciu odpovedal starosta

            p. Janečka       - žiadal možnosť preverenia informácie, že namiesto Radničného                                               nám. je v pláne výstavba obchodného domu Lidl

                                    /interpeloval starostu/
                                    na ústnu interpeláciu odpovedal starosta

            PaedDr.Bratina-požiadal o vysvetlenie, v akom štádiu je územný plán zóny/Hagarova                            ul. / interpeloval starostu/

                                      na ústnu interpeláciu odpovedal starosta

            p. Sekerka       - informácia o zámere účelového prevádzkového využitia objektu                                             bývalého Stavebného učilišťa   /interpeloval starostu/

                                    na ústnu interpeláciu odpovedal starosta

            p. Sekerka       - Orezanie konárov stromov pri dome Dopravná č. 31 a 33

                                    – interpeloval starostu    (písomná interpelácia )                                 

            p. Sekerka       - Žiadosť o informáciu o prebiehajúcom rokovaní medzi Slovenskou                              poštou a MČ Bratislava – Rača o predĺžení otváracích hodín

                                    – interpeloval prednostku    (písomná interpelácia )               

            p. Sekerka       - Žiadosť o informáciu začatia realizácie „Rekonštrukcie tenisovej                                  steny“ v športovom areály Sklabinská

                                    – interpeloval starostu    (písomná interpelácia )

            p. Sekerka        - Umiestnenie  a zabudovanie dopravnej značky „Zákaz vjazdu                                                nákladných vozidiel – okrem dopravnej obsluhy“ na parkovisku                                     oproti bývalých potravín                   

                                    – interpeloval starostu    (písomná interpelácia)

            p. Sekerka        - Preverenie vybavovania predĺženia autobusovej linky č. 54 ku                                                Kauflandu

                                      – interpeloval starostu    (písomná interpelácia)

            p. Sekerka        - Zriadenie nového bankomatu na Dopravnej ul.

                                      – interpeloval starostu    (písomná interpelácia)

            Mgr. Pilinský    - možnosť vyhlásenia stavebnej uzávery pre niektoré časti                                                         v Krasňanoch – ústna interpelácia

                                    (písomnú odpoveď zašle Ing.arch.Virsíková)
 
16.       Rôzne
 

            P. Mórik          - Informoval o vzniknutej problematike súvisiacej s budúcou činnosťou                                     FK Rača a požiadal, aby do problematiky vstúpila mestská časť                                        a hľadala možnosti na riešenie financovania FK.                                            

                                    MZ Bratislava – Rača 

                                                                                  poveruje

 

                                    starostu Mestskej časti Bratislava – Rača začať rokovanie o ďalšej                             existencii FK Rača po predložení vecnej a finančnej analýzy                                       a koncepcie rozvoja činnosti FK Rača

                                                                                                          UZN 375/07/07/09/P 

                                                                                                         

            P. Janečka - požiadal p. starostu o informáciu ako pokračujú práce na rekonštrukcii                          Nemeckého kultúrneho domu, dôvod povolenia stavby „Zrkadliská“                                  a nesúhlas s plánovanou výstavbou Žitná ul.

                                   - odpovedal starosta   

 

            Ing.Házy -       požiadal preveriť:

                                   stav sťažnosti p. Pelana,

                                   osadenie stĺpikov na chodníkoch Černockého,                                                                        možnosť orezania suchých stromov a konárov v Krasňanoch

 

            Mgr.Pilinský– požiadal o možnosť predložiť na rokovanie Miestneho                                                 zastupiteľstva materiál o možnostiach stavebnej uzávery do spracovania                                územného plánu zóny pre lokalitu Krasňany  

 

            P. Jaďuď -       Podal informáciu o nových skutočnostiach, týkajúcich sa sporu                                              s Račianskou teplárenskou a poukázal na možnosť neplatnosti zmluvy

 
 
17.       Záver
 

            Starosta Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc. poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí             miestneho zastupiteľstva.

           
           
V Bratislave, 9. júla 2009
 
 
 
 MUDr. Jana Radošinská                                                         Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc.
        overovateľ                                                                                         starosta
 
 
 
 Eva Červenková                                                                             Dagmar Kramplová

     overovateľ                                                                                          prednostka