Choď na obsah Choď na menu
 


 sťahuj tu : Súbor: DOC, Veľkosť: 83.968KB, Popis: Rozhodnutie „Polyfunkčný bytový dom“

NAŠA ZNAČKA:

 

BRATISLAVA

SÚ-8421/420/2009/PR

 

8.7.2009

 

 

R O Z H O D N U T I E

o prerušení územného konania

 

         

     Navrhovateľ IRP INVEST, s.r.o., Albrechtova 1 821 03 Bratislava podal návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Polyfunkčný bytový dom“ na pozemku p.č. 17342/203,  k.ú. Rača.

     Mestská časť Bratislava – Rača, podľa zákona č.416/2001 Z.z o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 140b ods.4 stavebného zákona konanie

p r e r u š u j e.

Zároveň Vás vyzývame k doplneniu podania o preukázanie zabezpečenia parkovacích miest v zmysle stanoviska MČ Bratislava – Rača č.717-3864/VCH/2009 zo dňa 20.5.2009.

     Správny orgán bude v konaní pokračovať len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo.

O d ô v o d n e n i e

     Dňa 28.1.2009 bol predložený navrhovateľom  IRP INVEST, s.r.o., Albrechtova 1,  821 03 Bratislava podal návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Polyfunkčný bytový dom“ na pozemkoch p.č. 17342/203,  k.ú. Rača.

     Stavebný úrad v súlade s ustanovením  § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariadil na deň 15.6.2009 ústne konanie.

     V konaní vzniesli námietky účastníci konania smerujúce k obsahu záväzných stanovísk. Stavebný úrad požiadal dotknuté orgány v súlade s § 140b ods.4 stavebného zákona o stanovisko k námietkám k obsahu záväzného stanoviska a konanie prerušil do doby obdržania stanoviska.

     Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom.

P o u č e n i e

     Podľa § 29 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať. Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa  správneho poriadku neplynú.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc.                                                                                                                                                      starosta MČ Bratislava – Rača

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli MČ Bratislava – Rača. Posledný deň tejto  lehoty je dňom doručenia. Zároveň je vyhláška k nahliadnutiu na internetovej stránke www.raca.sk.

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli MČ Bratislava – Rača: 13.7.2009

 

 

 

Zvesené:

 

 

 

Doručí sa:

 1. IRP INVEST, s.r.o., Albrechtova 1, 821 03 Bratislava so žiadosťou o zabezpečenie vyvesenia verejnej vyhlášky na bytové domy na pozemku p.č. 17336/22, 17336/23
 2. vlastníci pozemkov a stavieb na pozemkoch p.č. 17336/22, 17336/23, 17342/205, 17342/202, 17342/210, 22878/2, 17336/13, 17336/14, 17336/15, 17336/16, 17336/17, 17336/18, 17336/19, 17336/20, 17336/21, 17336/29, 17336/25
 3. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č.1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
 4. MČ Bratislava – Rača, oddelenie výstavby a cestného hospodárstva
 5. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Špitálska 14, 812 28  Bratislava3
 6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.m.SR so sídlom v Bratislave, P.O. BOX 26,  Ružinovská ul.č. 8, 820 09 Bratislava 29
 7. Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 8. Slovenský vodohospodársky podnik š. p. , OZ Povodie Dunaja, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
 9. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 10. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 11. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., OZ, Votrubova 1, 825 17 Bratislava
 12. Bratislavská teplárenská , a.s., Čulenova ul. č. 7 , 812 22 Bratislava 1
 13. Obvodný úrad životného prostredia, Karloveská 2, 842 19 Bratislava

-         odbor štátnej vodnej správy

-         odbor ochrany prírody