Choď na obsah Choď na menu
 


M Č RAČA rok 2004

31. 7. 2009

Takto rozhodla Rača o tom istom pozemku pri pokuse realizovať na ňom stavbu v roku 2004

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35
 

Ing. arch. Helena Stančíková

ul. Bullova č. 7
841 01 Bratislava 4

Váš list číslo /zo dňa        Naše číslo               Vybavuje / linka               Bratislava

28.05.2004                       5377/ÚR/2004      Ing. arch. Virsíková          9. júna 2004

 
 

Vec : Stanovisko k investičnému zámeru.

 
Parcela číslo : 17342 / 203

Lokalita :            Hagarova

Katastrálne územie : Rača

Investičný zámer : výstavba viacpodlažného bytového domu

 

     Aktualizáciou územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, rok 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov bola územiu s parc. č. 17342/103 určená funkcia viacpodlažná bytová zástavba.

Vaša žiadosť bola predmetom rokovania Komisie územného rozvoja dňa 2.6.2004, kde bolo skonštatované :

  • Predmetné územie je súčasťou stabilizovaného sidliska, kde šírkové parametre preluky medzi existujúcimi bytovými domami, podiel existujúcej zelene a statickej dopravy v území neumožňuje riešiť výstavbu bytového domu na parc. č. 17342/203
  • Osadenie nového bytového domu by narušilo symetrické osadenie všetkých bytových domov v lokalite Hagarova, ktoré majú rovnaké vzdialenosti osadenia s jednotným architektonickým výrazom
 

Z uvedených dôvodov mestská časť Rača nesúhlasí s osadením domu na parc. č. 17342/203.

 
 
 

tu je guľatá pečiatka   MČ Rača                            podpísal Pavol Bielik