Choď na obsah Choď na menu
 


ZÁPISNICA

31. 7. 2009

Vážení susedia, zápisnica bola prepísaná z rukopisu - červenou farbou sú označené časti viet, ktoré sme nevedeli prečítať.

 

 

 

Zápis z ústneho konania

 

Miesto a čas konania:MČ Bratislava-Rača, 15.6.2009

 

Predmet konania: Polyfunkčný bytový dom.

 

Preukázané zistenia:

 

Iinvestor IRP Invest, s.r.o nevyvesil oznámenie o začatí konania v zmysle žiadosti stavebného úradu na objekty p.č. 17336/22, 17336/2X

 

Je problém z dažďovými vodami pri vsakovacej jame

 

Figuschová   

 

Existuje európsky dohovor o krajine...

 

Žiadajú prehodnotiť záväzné stanovisko Hl. Mesta SR Bratislavy

 

Žiadajú prehodnotiť záväzné stanovisko OÚŽP – odbor ochrany prírody a krajiny z dôvodu, že pri jeho vypracovaní nebol braný do úvahy Európsky dohovor o krajine (publikovaný oznámením MZV SR č. 515/2005 Z.z.),ktorý je záväzný.

 

Vznášajú námietku k obsahu záväzného stanoviska Hl. M SR Bratislavy z dôvodu, že správny orgán MČ Ba  - Rača v. 2004 stanoviskom č. 5377/VR/2004 >>M Č RAČA rok 2004

)<< zo dňa 9.6.2004 skonštatoval, že predmetné územie je súčasťou stabilizovaného sídliska, kde šírkové parametre (viď príloha č.1), čo je v priamom rozpore s obsahom záverečného stanoviska magistrátu Hl. M. SR Bratislava a z toho dôvodu žiadame, aby sa k predmetnému záväznému stanovisku, vyjadril nadriadený orgán dotknutého orgánu.

 

Vznášajú námietku proti záväznému stanovisku KR PZ v Bratislave, z dôvodu, že nerieši vplyv na potreby statickej dopravy pre územie, v ktorom má byť navrhovaná stavba umiestnená (v zmysle paragrafu 44 vyhl. Č. 532/2002. Z z. Prináleží ku každému bytu 1. Parkovacie miesto. Žiadajú aby KR PZ v Bratislave vyhodnotilo potreby statickej dopravy pre územie, v ktorom je umiestnenie stavby navrhované s ohľadom na vyššie uvedené.

 

Vznášajú námietku voči záverečnému stanovisku Reg. Úradu VZ – neposúdil hluk k okolitej zástavbe s ohľadom na vzdialenosť vstupu do podzemných garáží a taktiež splodín z automobilovej dopravy k okolitej zástavbe.

 

Na otázku, či dôjde k zvýšeniu kvality prostredia a najmä statickejdopravy KR PZ Brat. Ak je to námietka voči záväznému stanovisku KR sa po dotázaní účastníka konania vyjadrí písomnou formou. Zástupca účastníkov žiada, aby stavebný úrad vyzval KR PZ aby sa vyjadril či príde výstavbou nového parkoviska z výšeniukvality z hľadiska statickej dopravy.

 

K záväznému stanovisku Hl. M. SR Bratislavy. Predložený investičný zámer so svojou zastavanou plochou, kubatúrou, architektonickým stvárnením a spôsobom zástavby hrubo narúša charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia. Vzhľadom na uvedené konštatujeme, že uvedený investičný zámer nespĺňa regulácie v zmysle defin. stabilizovaného územia. Žiadajú v prípade, ak Magistrát Hl. mesta nezmení záverečné stanovisko, aby ho preskúmal nadriadený orgán v zmysle § 140b ods. 5 stav. Zákona žiada prehodnotiť koeficient zelene tohoto investičného zámeru.

 

Z hľadiska hospodárnostikonania doporučujú, aby vrámci územného konania bola posúdená možnosť (povolenosť) výrubu drevín na predmetnom pozemku.

 

10.)                       Žiadajú dopracovanie svetlotechnického posudku na susedný objekt Hagarova 17.

 

Za invsetora:

 

Všetky vznesené pripomienky smerujú voči vydaným stanoviskám dotknutých orgánov, ktoré boli súhlasné. Nesúhlasí s týmito pripomienkami, ktoré boli uvedené vyššie. Na základe vyššie uvedeného že všetky orgány vydali súhlasné stanoviská.

 

 

 

Pani Figuschová v priebehu konania odišla.

 

 

 

Prezenčka:

 

Geyer, Jakabec,Figuschova, Združ. Spol. Vl ???, Konečná, Murcin, Bartoň, Šándor IRP Invest,Hranec,

 

MČ Rača Virsíková, Baláž